BISMA Bacewicz International Summer Music Academy

Trzecia edycja

10-16 sierpnia 2021, Łódź

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w trzeciej edycji BISMA Bacewicz International Summer Music Academy, zwanym dalej „Kursem”. Organizatorem Kursu jest STRETTO Music Foundation ul. Cechowa 13 A, 30- 614 Kraków, zwany dalej „Fundacją”.

2. Kurs odbędzie się w terminie od 10 do 16 sierpnia 2021 r. w bydynkach Akademii Muzycznej im. G. I K. Bacewiczów w Łodzi.

3. Kurs przeznaczony jest dla studentów i absolwentów wyższych uczelni muzycznych oraz dla szczególnie uzdolnionych uczniów liceów muzycznych. Osoby uczestniczące w Kursie zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”.

4. Lekcje mistrzowskie podczas Kursu prowadzić będą profesorowie:

GRUPA I

  • DANG THAI SON
  • CLAUDIO MARTINEZ MEHNER

GRUPA II

  • ILYA MAXIMOV
  • HUBERT RUTKOWSKI

5. Uczestnik ma zagwarantowane cztery (4) 60 minutowe lekcje mistrzowskie (dwie z wybranym profesorem z grupy I oraz dwie z wybranym profesorem z grupy II)

6. Klasy mistrzowskie podczas Akademii zostaną aktywowane z maksymalną liczbą 14 uczestników. Wyższa maksymalna liczba uczestników może zostać ustalona w wyjątkowych przypadkach przez profesorów lub dyrektora kursu. Liczba uczestników jest ograniczona.

7. Formularz zgłoszeniowy musi zostać wypełniony i przesłany internetowo przez wszystkich uczestników. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 czerwca 2021 r. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zaakceptowania zgłoszeń po wyznaczonym terminie.

8. Warunkiem przyjęcia przez Fundację zgłoszenia do udziału w Kursie jest: :

  • wypełnienie i wysłanie karty zgłoszenia na oficjalnej stronie Kursu (www.bisma.pl)
  • przesłanie na info@bisma.pl wymaganych dokumentów tj. zdjęcia oraz biografii

9. Ostateczną decyzję co do przyjęcia Uczestnika na Kurs podejmuje Dyrektor oraz jeden z Profesorów w oparciu o przesłany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym życiorys artystyczny oraz nagranie video. Decyzja zostanie przekazana do wiadomości uczestników drogą elektroniczną do dnia 28 czerwca 2021 r. Decyzja co do przyjęcia uczestnika na Kurs jest ostateczna i nie przysługuje od niej żadne odwołanie.

10. Fundacja zastrzega możliwość przydzielenia Uczestnika do innej klasy mistrzowskiej w miarę dostępności miejsc w przypadku dużej ilości zgłoszeń, niezakwalifikowania Uczestnika przez profesora do swojej klasy lub w innych szczególnych przypadkach.

11. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników poniżej 16 roku życia. Ich udział w kursie będzie możliwy tylko w obecności rodzica lub za oficjalną zgodą rodziców/prawnych opiekunów zezwalających na samodzielne uczestnictwo dziecka.

12. Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi 2350 złotych.

13. W ramach opłaty za kurs uczestnik ma zagwarantowane:

  • 4 lekcje mistrzowskie (każda lekcja trwa 60 minut)
  • możliwość indywidualnych ćwiczeń w salach Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi podczas Kursu,
  • zakwaterowanie (bez wyżywienia) w dwuosobowym pokoju w hotelu B&B Hotel Łódź Centrum
  • możliwość udziału w koncertach i wydarzeniach towarzyszących organizowanych przez BISMA

14. Dokonanie opłaty za uczestnictwo wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i nie podlega zwrotowi, nawet w przypadku rezygnacji z uczestnictwa.

15. Podczas kursu planowane są koncerty online z udziałem uczestników. Każdy uczestnik będzie miał prawo ubiegać się o udział w koncertach, a ostateczny program zostanie ustalony przez profesorów i dyrektora.

16. Pod koniec kursu, profesorowie nominują czterech uczestników, którzy wystąpią na koncercie galowym. Spośród nich, zostanie wyłoniony laureat Międzynarodowej Nagrody Grażyny Bacewicz dla najlepszego uczestnika trzeciej edycji BISMA Bacewicz International Summer Music Academy. Decyzja dotycząca wyboru laureata jest ostateczna i nie przysługuje od niej żadne odwołanie.

17. Po zakończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

18. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia osób lub przedmiotów, które mogą wystąpić podczas kursu w jakimkolwiek obszarze zarezerwowanym na lekcje, wykłady i koncerty.

19. Obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie ważnego ubezpieczenia na czas pobytu.

20. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie podczas trwania kursu zdjęć oraz nagrań audio i audio-video (w tym transmisje online) oraz ich wykorzystywanie i rozpowszechnianie w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie, przekazując Fundacji - bez konieczności składania odrębnych oświadczeń - wyłączne prawo do korzystania i wykorzystywania ww. materiałów przez nieograniczony czas w kraju i za granicą, we wszystkich formach, zarówno audio jak i audio-video.

21. Z chwilą dokonania zgłoszenia następuje wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej sie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie tych danych uniemożliwi dokonanie zgłoszenia na Kurs. Dane przetwarzane będą przez Fundację w celach związanych z przeprowadzeniem Kursu, jego promocją i dokumentacją. Fundacja jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.). Fundacja zapewnia realizację uprawnień danej osoby fizycznej wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

22. Pytania dotyczące Kursu prosimy kierować na adres info@bisma.pl lub pod numer telefonu +48 732 779 532 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora).

23. W sprawach niezastrzeżonych do decyzji profesorów decyzje podejmuje Dyrektor Kursu. Fundacja rozstrzyga również w przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu.

24. Prawem właściwym jest prawo polskie, a sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Fundacji.

25. Regulamin sporządzono w wersji polskiej i angielskiej. W razie wątpliwości interpretacyjnych decydujące znaczenie ma wersja polska.

26. Każdy uczestnik kursu ma obowiązek podpisania niniejszego regulaminu podczas rejestracji 10.08.2021 w tymczasowym biurze Fundacji w budynku Akademii Muzycznej im. G. I K. Bacewiczów w Łodzi.