BISMA

Czwarta edycja | fortepian

9 - 16 wrzesień 2022

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w czwartej edycji BISMA, zwanej dalej „Akademią”. Organizatorem BISMA jest fundacja STRETTO Music Foundation ul. Cechowa 13 A, 30-614 Kraków, zwana dalej „Fundacją”.

2. Akademia potrwa od 9 do 16 września 2022 roku i odbędzie się w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

3. Akademia przeznaczona jest dla studentów i absolwentów wyższych uczelni muzycznych oraz dla szczególnie uzdolnionych uczniów liceów muzycznych. Osoby uczestniczące w Akademii zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”.

4. Lekcje mistrzowskie podczas Akademii prowadzić będą profesorowie:

GRUPA I

  • DMITRI ALEXEEV
  • GRIGORY GRUZMAN

GRUPA II

  • JULIA KOCIUBAN
  • GUISEPPE GUARRERA

5. Uczestnik ma zagwarantowane cztery (4) 60 minutowe lekcje mistrzowskie (dwie z wybranym profesorem z grupy I oraz dwie z wybranym profesorem z grupy II)

6. Podczas Akademii klasy mistrzowskie każdego z profesorów odbędą się z maksymalną liczbą 17 uczestników. Wyższa maksymalna liczba uczestników może zostać ustalona w wyjątkowych przypadkach przez profesorów lub dyrektora kursu. Liczba uczestników jest ograniczona.

7. Formularz zgłoszeniowy musi zostać wypełniony i przesłany internetowo przez wszystkich uczestników. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 lipca 2022 r. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zaakceptowania zgłoszeń po wyznaczonym terminie. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić na oficjalnej stronie Akademii (www.bisma.pl).

8. Ostateczną decyzję co do przyjęcia Uczestnika na Akademię podejmują Profesorowie w oparciu o przesłany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym życiorys artystyczny oraz nagranie video. Decyzja zostanie przekazana do wiadomości uczestników drogą elektroniczną do dnia 14 lipca 2022 r. Decyzja co do przyjęcia uczestnika na Akademię jest ostateczna i nie przysługuje od niej żadne odwołanie.

9. Fundacja zastrzega możliwość przydzielenia Uczestnika do innej klasy mistrzowskiej w miarę dostępności miejsc w przypadku dużej ilości zgłoszeń, niezakwalifikowania Uczestnika przez profesora do swojej klasy lub w innych szczególnych przypadkach.

10. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników poniżej 16 roku życia. Ich udział w kursie będzie możliwy tylko w obecności rodzica lub za oficjalną zgodą rodziców/prawnych opiekunów zezwalających na samodzielne uczestnictwo dziecka.

11. Uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia opłaty nie później niż 14 dni po otrzymaniu potwierdzenia ich miejsca na Akademii.

12. Opłata za uczestnictwo w Akademii wynosi 2500 PLN..

13. W ramach opłaty za Akademię uczestnik ma zagwarantowane:

  • 4 lekcje mistrzowskie (każda lekcja trwa 60 minut)
  • możliwość indywidualnego ćwiczenia w studiach Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach
  • noclegi w pokoju jednoosobowym w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach
  • możliwość udziału w koncertach i wydarzeniach towarzyszących organizowanych przez BISMA

14. Opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi, nawet w przypadku rezygnacji z uczestnictwa.

15. Podczas Akademii planowane są koncerty z udziałem uczestników. Każdy uczestnik będzie miał prawo ubiegać się o udział w koncertach, a ostateczny program zostanie ustalony przez profesorów i dyrektora.

16. Pod koniec kursu, profesorowie nominują czterech uczestników/uczestniczki, którzy wystąpią na koncercie galowym. Spośród nich, zostanie wyłoniony laureat Międzynarodowej Nagrody Grażyny Bacewicz Decyzja dotycząca wyboru laureata/laureatki jest ostateczna i nie przysługuje od niej żadne odwołanie.

17. Po zakończeniu Akademii każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

18. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia osób lub przedmiotów, które mogą wystąpić podczas kursu w jakimkolwiek obszarze zarezerwowanym na lekcje, wykłady i koncerty.

19. Obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie ważnego ubezpieczenia na czas pobytu.

20. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie podczas trwania kursu zdjęć oraz nagrań audio i audio-video (w tym transmisje online) oraz ich wykorzystywanie i rozpowszechnianie w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie, przekazując Fundacji - bez konieczności składania odrębnych oświadczeń - wyłączne prawo do korzystania i wykorzystywania ww. materiałów przez nieograniczony czas w kraju i za granicą, we wszystkich formach, zarówno audio jak i audio-video.

21. Z chwilą dokonania zgłoszenia następuje wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej sie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie tych danych uniemożliwi dokonanie zgłoszenia na Akademię. Dane przetwarzane będą przez Fundację w celach związanych z przeprowadzeniem Akademii, jej promocją i dokumentacją. Fundacja jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.). Fundacja zapewnia realizację uprawnień danej osoby fizycznej wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
-
22. Pytania dotyczące uczestnictwa prosimy kierować na adres info@bisma.pl lub pod numer telefonu +48 732 779 532 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora).
-
23. W sprawach niezależnych do decyzji profesorów decyzje podejmuje Dyrektor. Fundacja rozstrzyga również w przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu.
-
24. Prawem właściwym jest prawo polskie, a sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Fundacji.
-
25. Niniejszy regulamin sporządzony jest w języku polskim i angielskim. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do ich interpretacji obowiązuje wersja polska.

-

26. Uczestnictwo w Akademii jest równoznaczne z akeptacją ww Regulaminu.

-

-

-